Pàgina d'inici » Bases de Dades

Category Archives: Bases de Dades

Anuncis

SQL: Guia visual de SQL Joins

USA Flag Spain Flag German Flag

Guia visual de SQL Joins

Via codejobs.biz he trobat aquest resum gràfic de com muntar les diferents sentencies SQL que m’ha semblat molt interessant com a eina didàctica.

SQL Join picture

SQL Join (from codejobs.biz) – Click per ampliar –

 

Altres temes dels que parlo:


DevOps o com recuperar la visió global de IS

GAMP, 21CFR part11 … i altres històries de validació

Mites sobre Big Data 

Anuncis

MySQL 5.7 primers passos

USA Flag German Flag Spain Flag
CentOS logo
CentOS

Primers passos amb MySQL 5.7 a CentOS 7

Aquí no faré una discussió sobre MySQL i MariaDB, la relació de Oracle amb MySQL i l’equip que el va crear, etc.. que es pot consultar en altres llocs, més ben informats i que un client no inclou mai en els requeriments.
Em centraré en els primers passos quan t’enfrontes a la necessitat d’instal·lar MySQL i substituir MariaDB per que així t’ho demana un client… i no es negociable.

Pas Exemple
Ara has de canviar la password del root URGENTMENT!!
Ha de tenir com a mínim: 1 majúscula, 1 minúscula, 1 dígit, 1 caràcter especial. Tamany mínim: 8 caràcters.

sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
[Note] A temporary password is generated for root@localhost: -r!C>f&rm7<2
mysql -uroot -p
introdueix la passwordALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘MyNewPass4!‘;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)mysql> exit
Bye
Ja pots donar els primers passos:

A la Documentació Oficial tens una guia pas a pas.

>mysql -u root -p
introdueix la password

SELECT user(), VERSION(), CURRENT_DATE, now();select ‘Connected. Check Databases’ AS ”;show databases;
Creació de la DB i activació (use)

Creació del usuari propietari (case sensitive)

Importació de la estructura (source)

Nota: Des de MySQL 5.7.6 es poden especificar detalls de encriptació, ús de recursos i expiracions.


create database example;
use example;

create user userexample@localhost IDENTIFIED BY ‘password!’;
GRANT ALL ON example.* to userexample@localhost; — Usuari que s’utilitzarà
source path/create_database.sql –Script prèviament creat
show tables; — Ha de mostrar les taules
DESCRIBE tableX; — Mostra els camps de la taula X.
Mostrar els usuaris creats.

Creació de usuari addicionals amb permisos


SHOW GRANTS;
SHOW GRANTS FOR user@host;
create user userexample2@localhost IDENTIFIED BY ‘password!’;
GRANT ALL ON example.* to userexample2@localhost; — Usuari que s’utilitzarà
Verificar si hi han limitacions de MySQL.

Cal veure si bind-address esta comentat o no apareix.

Si hi han canvis reinicia MySQL

sudo cat /etc/my.cnf

sudo /etc/init.d/mysqld restart

 

 

Enllaços relacionats:

 

Altres articles que et poden interessar:


Sites on aprendre a programar

La web per a mòbils: JavaScript (JS)

Canviar la resolució de Internet Explorer en Motorola Psion EP10


 

%d bloggers like this: