Category Archives: GxP

Anuncis

MassLynx – Cromatografia de masses

USA Flag Spain Flag German Flag
Cromatograf

Espectròmetre de masses – MassLynx

L’espectrometria de masses es un mètode per a la identificació i quantificació de un compost químic derivats d’una molècula.

L’espectròmetre de masses mesura raons càrrega/massa de ions, escalfant un feix de material del compost a analitzar fins a vaporitzar i ionitzar els diferents àtoms.

Les molècules que es ionitzen perden primer l’electró amb un potencial d’ionització més baix i formant el que es denomina ió molecular (o ió pare, representat com M+), que després es trenca en fragments (que molts d’ells també posseeixen càrrega) que s’acceleren a gran velocitat i que són detectats en funció de la seva relació m/z (massa/ càrrega del ió).
El feix de ions produeix un patró específic en el detector i permet analitzar amb gran precisió la composició de diferents elements químics i isòtops atòmics, separant els nuclis atòmics en funció de la seva relació massa-càrrega (m/z). El espectre obtingut és característic i capaç de distingir entre isòmers.

 

És a dir, només es detecten els bocins procedents del ió molecular que presenten càrrega elèctrica positiva, així els radicals no sortiran a l’espectre i els ions negatius tampoc.

Habitualment s’acobla a cromatografia de gasos (GC), cromatografia líquida (HPLC), o plasma (ICP)

S’utilitza per la seva gran sensibilitat, ja que només requereix uns quants mil·ligrams de mostra per a dur a terme l’anàlisi, i confirmar la presència de determinats compostos en alguna mostra.

En la indústria és altament utilitzat en l’anàlisi elemental de semiconductors, biosensors i cadenes polimèriques complexes.

 

 

Enllaços relacionats:

Anuncis

Agilent OpenLab CDS: Punts clau durant la instal·lació.

USA Flag German Flag Spain Flag
Agilent OpenLab
Agilent OpenLab

OpenLab CDS

Durant la instal·lació de Agilent OpenLab CDS hi ha uns punts claus que poden fer perdre molt temps amb errors inexplicables.
Si tens incidències, aquí tens alguns dels punts que he hagut de revisar als darrers anys:

  • Oracle Character set
  • Instal·lació AIC
  • Impressores
  • OCX

 

Oracle Charset

Per a Oracle ha de ser obligatòriament: AL32UTF8

Pots verificar-ho amb la següent instrucció.

 

Instal·lació AIC

Aspecte Acció
La connexió des del AIC requereix que hi hagi un usuari que actuí com OS.
Estrictament parlant recomanen 2 usuaris, i en el meu cas, hem verificat que funciona amb un grup de Active Directory.

Cal modificar 2 entrades:
Start > search for gpedit.msc
Local Computer policy > Computer configuration > Windows Settings > Security Settings > Local Policies > User Rights Assignment

Afegir el grup dels usuaris a:

  • Allow logon locally
  • Act as part of the operating system

 

User rights Policy

Click per ampliar

 

Instal·lació clients

Aspecte Acció
Pots tenir problemes amb un OCX:
msmask32.ocx
i hauràs de registrar-lo manualment.Si l’equip es de 64 bits cal utilitzar la carpeta sysWoW64
Copia’l des de un AIC a: c:\windows\sysWoW64\msmask32.ocx
Executa un cmd.exe com Administrator (No hi ha prou amb ser-ho, cal forçar amb botó dret l’execució com a Administrador)
Des-registra i torna a registrar el OCX:

Regsvr32 /u c:\windows\sysWoW64\msmask32.ocx
Regsvr32 c:\windows\sysWoW64\msmask32.ocx
Al acabar una analítica no es mostra el Result Set.

 

Verifica que les dades si que s’han guardat. Per a fer-ho vés a File/ Open i busca el Result Set. Hauries de poder veure-ho correctament.

Aplica la modificació de directives locals dels AIC (vist abans) a l’equip.

Verifica el funcionament.

Segons la versió instal·lada tindràs problemes amb la carpeta on es guarden les preferències  a %ProgramData% crea una carpeta “ChromatographySystem

Crea a sota “Recovery Data

Dona permissos “Full Control” al grup Everyone

Click per ampliar

Click per ampliar

 

 

 

 

Altres articles que et poden interessar:


Agilent OpenLab CDS: Impressió automàtica.

Sievers900: Error 2608 en COM1

SOTAX AT Xtend: Connexió COM1


 

%d bloggers like this: