Pàgina d'inici » Programació » JavaScript

Category Archives: JavaScript

Anuncis

La web per a mòbils: JavaScript (JS)

USA Flag German Flag Spain Flag
JS logo
www.w3.org-script

JavaScript es un dels components bàsics de la Web per a mòbils i en general del augment de usabilitat de les pàgines Web, per tant es molt recomanable fer un curs prou profund per a entrar en detalls interns del llenguatge per a treure-li tot el rendiment que permet.

Donat que no em considero un especialista en programació, i potser en cap altre cosa més, aquí deixo alguns dels punts més interessants per a estudiar d’aquest llenguatge.

Els punts més interessants de les funcions JavaScript

Concepte Opcions d’ús

Llibreries gratuïtes

No declaració de paràmetres

Els paràmetres es poden invocar sense haver-los de declarar.
Es tractanten com un array.

Funcions de nombre de paràmetres indefinits. No cal fer una funció per 1 paràmetre, una altre per a 2, una altre per a 3,…Per exemple es pot avaluar el nombre de paràmetres amb:
arguments.length:

function exemple(){
return (arguments[0]+"-"+arguments[1]);
}
Crida:
example (‘a’,’b’);
=> a-b

Inicialització paràmetres molt senzilla

Paràmetres per defecte amb || (OR lògic)

function exemple(){
var par1=(arguments[1]||"res-de-res");
return (arguments[0]+"-"+par1);
}
exemple(‘a’);
=> a-res-de-res

Permet inicialitzar tots els paràmetres amb una instrucció molt simple, evitant llargs if i molt codi de comprovació

Claretat de prioritat dels operadors i funcions. Mozilla – Prioritat
Mozilla – Expressions
Suport a caràcters UNICODE
, \x00, \u0000
\t, \x09, \u0009
\", \x22, \u0022
\', \x27, x\u0027

Gran quantitat de events programables

Molts apareguts amb HTML5 que amplien les possibilitats de programació.

setInterval()
onload()
onresize()

Events, Objecte Windows, …

Funcions matemàtiques

w3schools- Objecte Math

n.toFixed(1) - arrodonir al primer decimal

JSON – JavaScript Object Notation

JSON.org

JSON.org un format de conversió a text molt estès (en alguns àmbits esta desplaçant a XML) amb llibreries per a la majoria de llenguatges i mètodes per a serialitzar i enviar informació a través d’una línia de comunicació.

JSON.stringify(object)
JSON.parse(string_JSON)

Enllaços relacionats:

Anuncis

HTML5 i JS: local Storage

JS logo
www.w3.org-script

Una altre gran avantatge de la programació amb HTML5 i JS es la inclusió de emmagatzemament local permanent, i a més, de manera senzilla.

Hi ha força informació disponible a dev.w3.org

De manera simple:

  • Hi han dades que es poden guardar en sessió i permanents
  • Es tracten com a propietats de 2 objectes: localStorage, sessionStorage
  • Es important tenir en comte la inicialització de les variables
  • Es important gestionar primer les dades al xStorage i desprès fer la presentació a DOM, i no al revés.
function init_segons()
{ localStorage.segons = "0.0";
localStorage.llista = "";
}

function afegir()
{ // Afegim + per forçar conversió a num.
localStorage.segons = +localStorage.segons + 0.1;
}

function mostrar()
{ /* Mostrar canvia respecte a ver. anteriors.
Invoca al procés de increment i plasma el que hi ha al storage. */
cl.html((+localStorage.segons).toFixed(1));
rep.html(localStorage.llista);
};

%d bloggers like this: