Category Archives: CentOS

Anuncis

MySQL 5.7 primers passos

USA Flag German Flag Spain Flag
CentOS logo
CentOS

Primers passos amb MySQL 5.7 a CentOS 7

Aquí no faré una discussió sobre MySQL i MariaDB, la relació de Oracle amb MySQL i l’equip que el va crear, etc.. que es pot consultar en altres llocs, més ben informats i que un client no inclou mai en els requeriments.
Em centraré en els primers passos quan t’enfrontes a la necessitat d’instal·lar MySQL i substituir MariaDB per que així t’ho demana un client… i no es negociable.

Pas Exemple
Ara has de canviar la password del root URGENTMENT!!
Ha de tenir com a mínim: 1 majúscula, 1 minúscula, 1 dígit, 1 caràcter especial. Tamany mínim: 8 caràcters.

sudo grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log
[Note] A temporary password is generated for root@localhost: -r!C>f&rm7<2
mysql -uroot -p
introdueix la passwordALTER USER ‘root’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘MyNewPass4!‘;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)mysql> exit
Bye
Ja pots donar els primers passos:

A la Documentació Oficial tens una guia pas a pas.

>mysql -u root -p
introdueix la password

SELECT user(), VERSION(), CURRENT_DATE, now();select ‘Connected. Check Databases’ AS ”;show databases;
Creació de la DB i activació (use)

Creació del usuari propietari (case sensitive)

Importació de la estructura (source)

Nota: Des de MySQL 5.7.6 es poden especificar detalls de encriptació, ús de recursos i expiracions.


create database example;
use example;

create user userexample@localhost IDENTIFIED BY ‘password!’;
GRANT ALL ON example.* to userexample@localhost; — Usuari que s’utilitzarà
source path/create_database.sql –Script prèviament creat
show tables; — Ha de mostrar les taules
DESCRIBE tableX; — Mostra els camps de la taula X.
Mostrar els usuaris creats.

Creació de usuari addicionals amb permisos


SHOW GRANTS;
SHOW GRANTS FOR user@host;
create user userexample2@localhost IDENTIFIED BY ‘password!’;
GRANT ALL ON example.* to userexample2@localhost; — Usuari que s’utilitzarà
Verificar si hi han limitacions de MySQL.

Cal veure si bind-address esta comentat o no apareix.

Si hi han canvis reinicia MySQL

sudo cat /etc/my.cnf

sudo /etc/init.d/mysqld restart

 

 

Enllaços relacionats:

 

Altres articles que et poden interessar:


Sites on aprendre a programar

La web per a mòbils: JavaScript (JS)

Canviar la resolució de Internet Explorer en Motorola Psion EP10


 

Anuncis

Instal·lar LINUX CENTOS7 a VMWare Player

USA Flag German Flag Spain Flag
CentOS logo
CentOS

Instal·lació CentOS 7

Es pot instal·lar CentOS 7 sobre VMWare Player 12 de manera ràpida i senzilla, i a més en un idioma que parles: en català!

Pas Exemple
Abans de connectar assegurat que la targeta de xarxa està en mode “Bridged

Selecciona “I will install the operating system later” per a veure amb més detall totes les opcions.

Instal·lació CentOS 7 - Pas 1

Instal·lació CentOS 7 – Pas 1. Click per ampliar

Selecciona Linux i CentOS – 64 bits.

En aquests moments no hi ha una opció específica per a CentOS 7.

Instal·lació CentOS 7 - Pas 2

Instal·lació CentOS 7 – Pas 2. Click per ampliar

Segueix la recomanació i aplica, com a mínim 20 Gb d’espai al servidor.

Recomano fer un split del disk en diversos fitxers per a facilitar el treball amb la màquina.

Instal·lació CentOS 7 - Pas 3

Instal·lació CentOS 7 – Pas 3. Click per ampliar

Arrenca la màquina virtual i selecciona la opció

Install CentOS 7

Instal·lació CentOS 7 - Pas 4

Instal·lació CentOS 7 – Pas 4. Click per ampliar

A la casella de cerca escriu "catal".

Es llistaran les opcions d’idioma per l’instal·lador.

 

Instal·lació CentOS 7 - Pas 5

Instal·lació CentOS 7 – Pas 5. Click per ampliar

El teclat canviarà automàticament a ES.

Caldrà revisar algunes opcions d’instal·lació abans de començar.

Instal·lació CentOS 7 - Pas 6

Instal·lació CentOS 7 – Pas 6. Click per ampliar

Selecciona el disk i “Fet”

Instal·lació CentOS 7 - Pas 7. Click per ampliar

Instal·lació CentOS 7 – Pas 7. Click per ampliar

S’activarà la opció d’instal·lació. Ja pots donar al click.

Instal·lació CentOS 7 - Pas 8. Click per ampliar

Instal·lació CentOS 7 – Pas 8. Click per ampliar

S’han de complertar les opcions de root password i la creació de usuaris.

 

Instal·lació CentOS 7 - Pas 9. Click per ampliar

Instal·lació CentOS 7 – Pas 9. Click per ampliar

Es important verificar durant la selecció de les contrasenyes els comentaris i avisos que surten.

Per exemple, verifica la opció de atac per diccionari (Cosa molt recomanable de revisar).

Instal·lació CentOS 7 - Pas 10. Click per ampliar

Instal·lació CentOS 7 – Pas 10. Click per ampliar

Molt recomanable també crear un usuari administrador addicional a utilitzar enlloc del root

Dona a “Fet” i finalitza la instal·lació  i reinicia el servidor.

Instal·lació CentOS 7 - Pas 11. Click per ampliar

Instal·lació CentOS 7 – Pas 11. Click per ampliar

– JA TENS INSTAL·LAT EL TEU SERVIDOR CentOS 7 –
Creació dels primers usuaris
sudo adduser username
passwd username
gpasswd -a username wheel
Per llistar:
lid –g wheel
CentOS utilitza ip enlloc de ifconfig o ipconfig (Windows)

El primer que has de verificar en una màquina virtual es si la tarjeta de xarxa esta connectada a la màquina virtual.

Click per ampliar

Click per ampliar

from: Centos.org/forums/47724


ip addr
Confirmar la versió instal·lada.

Ho pots fer de diverses formes.

 

La llista de versions la trobes a:

vault.centos.org
td>


cat /etc/redhat-release
CentOS Linux release 7.1.1503 (Core)
cat /proc/versionLinux version 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64 (builder@kbuilder.dev.centos.org)
(gcc version 4.8.3 20140911 (Red Hat 4.8.3-9) (GCC) )
#1 SMP Tue Nov 3 19:10:07 UTC 2015uname –aLinux localhost.localdomain 3.10.0-229.20.1.el7.x86_64
#1 SMP Tue Nov 3 19:10:07 UTC 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Apagar servidor
sudo shutdown

 

Enllaços relacionats:

 

Altres temes dels que parlo:


Excel 365, Excel 2013: Creació de plantilles personals

Cloud computing: Enderrocant 10 mites

Incidents de Seguretat: I ara que faig? Com responc?cloud computing


 

%d bloggers like this: